ประกาศ นักศึกษาชั้นปี 1 (รหัส60) ติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา

 

นักศึกษาชั้นปี 1 ทุกคณะติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ห้องศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล) อาคาร B 7.3 ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ