แจ้งให้นักศึกษาการเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อดูผลการเรียน

 

ให้นักศึกษาชั้นปี 1 - 4 ทุกคณะที่ยังไม่กรอกข้อมูลนักศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา

 http://reg.mbu.ac.th/registrasp ar/home.

รีบดำเนินการกรอกข้อมูลก่อนสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หากนักศึกษาไม่กรอกข้อมูลนักศึกษาจะไม่สามารถดูผลการเรียนได้ 

นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารในการกรอกข้อมูล ดังนี้ 

1. สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา

2. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา

3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองหรือบุคคลอ้างอิง

4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

  (กรณีนักศึกษามีปัญหาในการกรอกข้อมูลกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องศูนย์บริการวิชาการ อาคาร B 7.3 ชั้น 2 http://www.cience.mbu.ac.th/index.php/ct-menu-item-11)