"มมร ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ โยมมารดา พระพรหมบัณฑิต"

 เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ โยมมารดา พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ณ ศาลารักสัจจะ (ศาลา ๑) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร