"การประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีประทานปริญญาบัตร เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘"

                 

                     พระครูปรีชาธรรมวิธาน รองอธิการบดี (รก.) ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม การเตรียมความพร้อมงานพิธีประทานปริญญาบัตร เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘   เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์(B7.3) โดยมี พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ ผู้อำนวยการ(รก.) เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผลและตัวแทนจากทุกวิทยาเขต เข้าร่วมการประชุม