"มมร จัดพิธีฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับประทานปริญญาบัตร"

           เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดพิธีฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิต,มหาบัณฑิตและบัณฑิต จากม.มหามกุฏฯส่วนกลางและวิทยาลัยเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ โดยมี พระครูปรีชาธรรมวิธาน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดวันซ้อมใหญ่ในวันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และกำหนดจัดงานพิธีรับประทานปริญญาบัตรในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘